Kompetenčné centrá MK SR pre interoperabilitu

Na základe prvého zasadania pracovnej skupiny pre interoperabilitu informačných systémov v rezorte kultúry dňa 27. 6. 2006 v Univerzitnej knižnici zástupcovia UKB aj jednotlivých organizácií navrhli zriadenie harmonizačného centra a kompetenčných centier pre sémantickú interoperabilitu - tvorbu taxonómie. Prítomní sa zhodli na výhode koordinácie a kooperácie v tejto oblasti a na gestorstve jednotlivých inštitúcií pre taxonómiu v oblasti, ktorej má inštitúcia celoslovenskú pôsobnosť definovanú v zriaďovacej listine.

Poriadok PSI

Návrh

Organizačný a rokovací poriadok
Pracovnej skupiny pre interoperabilitu

Predseda Rady ministra kultúry pre informatizáciu kultúry v súlade s Organizačným a rokovacím poriadkom MK - 885/2006/1610 zo dňa 1.2. 2006 vydáva Organizačný a rokovací poriadok Pracovnej skupiny pre interoperabilitu.

Stránky

Subscribe to Interoperabilita informačných systémov RSS