O nás

Ψ PSI - Pracovná skupina pre interoperabilitu informačných systémov

Interoperabilita je schopnosť systému alebo produktu pracovať s inými systémami alebo produktmi
bez potreby vynaložiť zvláštnu námahu zo strany používateľa.

Rada ministra kultúry pre informatizáciu kultúry na svojom zasadnutí dňa 23. marca 2006 poverila Univerzitnú knižnicu v Bratislave riešením interoperability heterogénnych informačných systémov. Na základe vykonaných konzultácií a odporučení sekretariátu Rady bola vytvorená pracovná skupina na riešenie tejto úlohy.

Pracovná skupina sa na svojom prvom zasadnutí dohodla na základných princípoch činnosti – jej úsilie by malo smerovať k zabezpečeniu koordinácie a kooperácie inštitúcií rezortu kultúry pri decentralizovanom prístupe k riešeniu danej problematiky. Na tvorbe taxonómie kultúry Slovenska sa jednotlivé inštitúcie majú podieľať tak, že každá z nich bude akýmsi „kompetenčným centrom“ pre svoju oblasť. Problematika homoným, preferencií synoným, ako aj spoločných oblastí, (ako sú napríklad geografia, či materiály) by bola riešená na úrovni pracovnej skupiny – ako harmonizačného miesta.

Problematiku organizačnej a technickej interoperability je potrebné riešiť uplatňovaním národného rámca pre interoperabilitu.

Webová stránka pracovnej skupiny pre interoperabilitu, ktorú realizuje UKB, bude komunikačným prostriedkom pre členov pracovnej skupiny a prostredím pre zabezpečovanie sémantickej interoperability IS v rezorte. Na začiatok činnosti zúčastnení na nej vzájomne sprístupnia jestvujúce materiály (slovníky) k prejednávanej problematike.