Centrálny dátový archív (CDA)

Centrálny dátový archív - webová stránka UKB
Centrálny dátový archív - domovská webová stránka CDA

Univerzitná knižnica v Bratislave predložila dňa 30. novembra 2011 na základe písomného vyzvania Ministerstva kultúry SR (OPIS-2011/2.1/08-NP) z 1. júla 2011 „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ ako oprávnený žiadateľ na realizáciu investičného národného projektu č. 8 „Centrálny dátový archív“ (CDA) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry (OPIS PO 2).