Legislatíva

1. Zákon č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník
2. Zákon č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník
3. Metodický pokyn MK SR č. MK-2216/2009-10/1992 z 15. februára 2009 pre nákup, vývoj a údržbu informačných systémov
4. Metodický pokyn MK SR č. MK-3822/2009-10/8737 z 10. júla 2009 pre analýzu a riadenie rizík informačných systémov
5. Metodický pokyn MF SR č. MF/28999/2009-132 pre riadenie IT projektov
6. Výnos MF SR z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre IS verejnej správy
7. Uznesenie vlády SR č. 460/2011 zo 6. júla 2011. Návrh opatrení na zvýšenie transparentnosti v súvislosti s nákupom a využívaním informačno-komunikačných technológií vo verejnom sektore
8. Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9. Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
10. Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
11. Zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon)
12. Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
13. Zákon č. 208/2009 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
14. Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
15. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
16. Zákon č. 278/1993 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu
17. Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
18. Výnos č. 312/2010 Z. z. Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
19. Zákon č. 570/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
20. Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
21. Zákon č. 431/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
22. Vyhláška č. 557/2004 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MK SR č. 342/1998 Z.z. o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov
23. Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
24. Zákon č. 32/2001 Z. z., úplné znenie zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 182/2000 Z. z.
25. Zákon č. 387/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty a o doplnení zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
26. Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
27. Vyhláška č. 206/2000 Z.z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zákonných meracích jednotkách
28. Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej
29. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
30. Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty
31. Vyhláška č. 342/1998 Z. z. o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov
32. Vyhláška č. 628/2002 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
33. Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
34. Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie
35. Smernica MK SR č. MK – 4767/2006-110/17586 z 5. októbra 2006 o verejnom obstarávaní
36. Smernica MK SR č. MK – 1329/2007-10/2582 z 15. februára 2007 o centrálnom verejnom obstarávaní v rezorte kultúry