Výnos1


V Ý N O S

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

zo 14. júla 2006 č. 1706/M-2006

o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 13 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

Prvá časť

Technické štandardy

Štandardy pre pripojenie

§ 1

Sieťové protokoly

(1) Povinnými požiadavkami sú používanie Internet Protocol v4 (IP v4) spolu
s Transmission Control Protocol (TCP) a User Datagram Protocol (UDP) pre informačné
systémy verejnej správy.
(2) Odporúčanými požiadavkami sú
     a) zavádzanie nových systémových komponentov, ktoré popri IP v4 podporujú aj IP v6
za účelom migrácie,
     b) IP v6 podporuje 128 bitové IP adresy, protokol IPSEC,
     c) podpora Dual stack

(3) Odkazy na iné štandardy, číselníky, právne normy a predpisy a iné zdroje pre:
     a) IP v4 -RFC 0791, RFC 1700,
     b) IP v6 -RFC 2373, RFC 2374, RFC 3596,
     c) TCP -RFC 793,
     d) UDP – RFC 768,
     e) Dual stack -RFC 2893.

§ 2

Prenos dát

(1) Povinnými požiadavkami sú používanie File Transfer Protocol (FTP), alebo
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) na prenos dát.
(2) Odkazy na iné štandardy, číselníky, právne normy a predpisy a iné zdroje RFC
959, RFC 1123, RFC 2228, RFC 2640

§ 3

Špecifikácie pre prepojenie pomocou sieťových služieb

(1) Povinnými požiadavkami sú používanie Domain Name Services (DNS) ako
hierarchickej služby name servera v centrálnych bodoch Internetu.

(2) Odkazy na iné štandardy, číselníky, právne normy a predpisy a iné zdroje RFC
1034, RFC 1035, RFC 1591

§ 4

Komunikačné protokoly

(1) Povinnými požiadavkami sú používanie e-mailových protokolov, ktoré
zodpovedajú špecifikáciám Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) na prenos elektronických
poštových správ.
(2) Odporúčané požiadavky sú podpora chráneného prenosu dát cez SSL pri
prenose elektronických poštových správ.
(3) Odkazy na iné štandardy, číselníky, právne normy a predpisy a iné zdroje RFC
821, RFC 2821.

§ 5

Prístup k elektronickej poštovej schránke

(1) Povinnými požiadavkami sú
a) používanie Post Office Protocol (POP) 3 alebo Internet Message Access Protocol (IMAP)
pre verejné elektronické poštové služby,
b) podpora protokolu technológie SSL pre chránený prístup.

(2) Odkazy na iné štandardy, číselníky, právne normy a predpisy a iné zdroje RFC
2821, RFC 2822, RFC 2060, RFC 1939, RFC 2076, RFC 2045, RFC 2046, RFC 2048, RFC
2049

§ 6

Formát elektronických poštových správ

(1) Povinnými požiadavkami sú používanie Multipurpose Internet Mail Extensions
(MIME) ako formát elektronických poštových správ pri prenose elektronických poštových
správ.
(2) Odporúčané požiadavky sú používanie Secure/Multipurpose Internet Mail
Extensions (S/MIME) ako formát elektronických poštových správ pri prenose elektronických
poštových správ.
(3) Odkazy na iné štandardy, číselníky, právne normy a predpisy a iné zdroje RFC
2045, RFC 2046, RFC 2047, RFC 2048, RFC 2049.
Štandardy pre prístup k elektronickým službám

§ 7

Aplikačné protokoly

(1) Povinnými požiadavkami sú
a) používanie Hypertext Transfer Protocol (HTTP) v 1.1 alebo Extensible HyperText
Markup Language (XHTML) v 1.0 na komunikáciu medzi klientom a webovým
serverom,
b) podpora Hypertext Transfer Protocol (HTTP) v 1.1 a Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
v 1.0 pri webových serveroch,

c) používanie štandardného Hypertext Transfer Protocol (HTTP) mechanizmus State Management Mechanism na Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Session Management a cookies,

d) používanie Extensible HyperText Markup Language (XHTML) v 1.0, ktorý umožňuje prístup k elektronickým službám.

(2) Odporúčané požiadavky sú podpora chráneného prenosu dát cez SSL –
protokol https.
(3) Odkazy na iné štandardy, číselníky, právne normy a predpisy a iné zdroje pre:
a) HTTP v1.1 -RFC 2616
b) HTTP v.1.0 -RFC 1945
c) HTTP mechanizmus -State Management Mechanism -RFC 2965

§ 8

Adresárové služby

(1) Povinnými požiadavkami sú používanie internetového protokolu
Lightweighted Directory Access Protocol v3 (LDAP) na verejný prístup k adresárovým
službám.
(2) Odporúčané požiadavky sú používanie Directory Services Markup Language
v2 (DSML) pre adresárové služby.
(3) Odkazy na iné štandardy, číselníky, právne normy a predpisy a iné zdroje RFC
2251.

Štandardy pre webové služby

§ 9

Sieťová komunikácia – middleware protokoly

(1) Povinnými požiadavkami sú používanie
a) Simple Object Access Protocol v1.2. (SOAP) pri komunikácii server-server v rámci jednej
správy a komunikácii klient-server,
b) webových služieb na prístup klientských aplikácií prostredníctvom Internetu na serverové
aplikácie správy,
c) protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) na poskytnutie vrstvy webovej služby pre
existujúcu serverovú aplikáciu,

d) jazyka Web Services Description Language (WSDL) na definíciu webovej služby,

e) Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) v1.0 na komunikáciu klient

server a adresárových služieb.

(2) Odporúčané požiadavky sú používanie protokolu SOAP na komunikáciu medzi
aplikáciami alebo komponentmi aplikácie.
(3) Odkazy na iné štandardy, číselníky, právne normy a predpisy a iné zdroje
a) SOAP,
b) Hypertext Transfer Protocol (HTTP),
c) Web Services Description Language (WSDL) v 1.1,
d) pre WSDL – RFC 2119,
e) Profil, ktorý sa má používať, je WS-I-Basic a obsahuje XML Schema v1.0, SOAP v1.1, WSDL v1.1, and UDDI v1.0.

Štandardy pre integráciu dát

§ 10

Popisný jazyk pre dátové prvky

(1) Povinnými požiadavkami sú používanie jazyka XML podľa W3C pre dátové
prvky pri vstupe na rozhranie informačného systému.
(2) Odkazy na iné štandardy, číselníky, právne normy a predpisy a iné zdroje
Description Web Service podľa Language W3C.

§ 11

Prenos dátových prvkov

(1) Povinnými požiadavkami sú používanie
a) XML Schema Definition (XSD) v1.0 na výmenu dátových prvkov medzi všetkými
informačnými systémami nezávisle od účelu správy,
b) špecifikácie znakovej sady „16 bitový UTF-16“ pre integráciu údajov.

(2) Odkazy na iné štandardy, číselníky, právne normy a predpisy a iné zdroje pre
a) XML schéma podľa W3C,
b) XML schéma Part 2,
c) XML (Extensible Markup Language) podľa W3C,
d) XML schémy -RFC 2781, RFC 3023,
e) špecifikáciu znakovej sady -RFC 2781,
f) 16 bitový UTF-16 -RFC 2279.

Pokračovať