Projekty


Centrálny dátový archív
- Projekt budovania záznamu, zbierania, dlhodobého archivovania a ochrany digitálneho obsahu, realizovania webharvestingu a webarchivingu
[júl 2011]

Portál kultúry
- Projekt budovania Registrov kultúrneho dedičstva a kultúrnych aktivít
[marec 2006]

Portál kultúry
- Projekt budovania registrov kultúrneho dedičstva a kultúrnych aktivít.
PRP Príručka pre riadenie projektu
[marec 2006]

GIS OPF SR
- Geografický informačný systém ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky
[jún 2004][*.zip]

CEMUZ
- Centrálna evidencia múzejných zbierkových predmetov
[február 2003]

AIS OP
- Automatizovaný informačný systém ochrany pamiatkového fondu
[december 2002]

CEDVU
- Centrálna evidencia diel výtvarného umenia
[október 2002]

LINDA
- Literárna informačná databáza
[november 2001]