Odbor registra kultúry

Poslanie

Poslaním ORK UKB je vybudovanie a zabezpečenie prevádzky portálu kultúry, ktorý má ambíciu prezentovať sieť kultúrnych a pamäťových inštitúcií, ktoré sú nositeľmi národného kultúrneho dedičstva a kultúrnych aktivít. Jeho súčasťou budú distribuované databázy a registre prevádzkované erbovými a ostatnými kultúrnymi inštitúciami v zmysle zákona o štátnom informačnom systéme. Internetový portál kultúry má za cieľ umožniť prezentáciu digitálneho obsahu prostredníctvom jediného kontaktného bodu bez ohľadu na jeho lokalizáciu v rámci siete internet a poskytovať informácie o úspešných projektoch, ich realizátoroch, sprievodných aktivitách a súvisiacich dokumentoch. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súlade s uzneseniami Vlády Slovenskej republiky schválilo UKB za prevádzkovateľa Registra kultúry a v novej zriaďovacej listine zo dňa 26.9.2005 ustanovilo UKB za miesto integrácie a koordinácie informačných systémov a registrov v oblasti kultúry.

Organizačné členenie

V rámci Úseku elektronizácie a integrácie sa nachádza aj náš odbor.

Odbor registra kultúry - sa zameriava na podporu rozvoja a úloh pamäťových inštitúcií. Cieľom odboru je vytvoriť národnú sieť kultúrnych inštitúcií, ktoré sú nositeľmi národného kultúrneho dedičstva a kultúrnych aktivít. Koordinuje prácu s distribuovanými databázami prevádzkovanými centrálnymi kultúrnymi inštitúciami v zmysle zákona o štátnom informačnom systéme. Umožňuje prezentáciu digitálneho obsahu bez ohľadu na jeho lokalizáciu v rámci siete internet, ale tiež poskytuje informácie o úspešných projektoch, ich realizátoroch, sprievodných aktivitách a súvisiacich dokumentoch.
        Oddelenie riadenia registrov - umožňuje verejnosti prostredníctvom jediného centrálneho informačného bodu on-line prístup k databázam o kultúrnom dedičstve a kultúrnych aktivitách, vrátane automatizovaného prístupu k distribuovaným databázam centrálnych kultúrnych inštitúcií rezortu, poskytuje elektronické informačné služby a vytvára priestor na diskusné fórum o ochrane, zachovaní a prezentácii kultúrneho dedičstva na národnej úrovni, umožňuje prístup k databáze dokumentov, ktoré sa týkajú projektov registra, vrátane súvisiacich dokumentov (legislatíva a normy EÚ), vytvára priestor pre odbornú verejnosť na propagáciu a podporu myšlienok súvisiacich s implementáciou nových produktov, prezentáciu výsledkov realizovaných projektov a vzájomnú výmenu názorov na aktuálne témy.
        Oddelenie správy registrov - má za cieľ vytvoriť národnú sieť kultúrnych inštitúcií, ktoré sú nositeľmi národného kultúrneho dedičstva a kultúrnych aktivít. Jeho súčasťou sú distribuované databázy prevádzkované centrálnymi kultúrnymi inštitúciami v zmysle zákona a štátnom informačnom systéme. Zabezpečuje prepojenie na národné a medzinárodné organizácie poskytujúce rozsiahle informácie o problematike kultúrneho dedičstva a programoch na podporu využívania informačných komunikačných technológií pri tvorbe digitálneho portálu.

Kde nás nájdete?


Adresa: Pionierska 4, 831 01 Bratislava 37