Štandardy

AACR2
(Anglo-American Cataloguing Rules)
Súbor pravidiel pre katalogizáciu rôznych druhov knižničných materiálov, ktoré majú svoj pôvod v Anglo-American Cataloguing Rules, publikovaných v roku 1908. AACR 2 označuje, že záznam bol vyhotovený v súlade s Anglo-americkými katalogizačnými pravidlami AACR 2 a manuálmi, ktoré vychádzajú z AACR 2, z ktorých všetky zodpovedajú v popisnej katalogizácii ISBD. Interpretácia AACR 2 obsiahnutá v manuáloch vychádzajúcich z AACR 2 sa primárne týka podrobností týkajúcich sa popisu; prístupové výrazy v zásade zodpovedajú AACR 2.

http://www.aacr2.org/

API
(Application Programming Interface)
Programovateľné rozhranie, ktoré sa využíva na prístup k elektronickým službám a umožňuje spoluprácu rôznych aplikácií, programových a operačných systémov.

http://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface/

ARK
(Archival Resource Key)
URL na trvalý, dlhodobý prístup k informačným objektom. Používa sa na identifikáciu rôznych typov digitálnych objektov (dokumenty, bázy údajov, obrazy, softvér, webové stránky), fyzických objektov (knihy, artefakty...), ako aj nehmotných objektov (choroby, chemické zlúčeniny, slovníkové termíny, prestavenia...).

http://en.wikipedia.org/wiki/Archival_Resource_Key/

CCO
(Cataloging Cultural Objects)
Štandard slúžiaci pre popis a dokumentáciu kultúrnych a umeleckých objektov.

http://www.vraweb.org/ccoweb/cco/index.html

CDWA
(Categories for the Description of Works of Art)
Sú príkladom štruktúr údajov alebo súborom prvkov metaúdajov na popis umeleckých diel.

http://www.ukoln.ac.uk/metadata/desire/overview/rev_03.htm

CIDOC CRM
(Conceptual Reference Model)
Konceptuálny referenčný model sa snaží abstrahovať od konkrétnych spôsobov popisu a snaží sa stanoviť práve také entity, pomocou ktorých by bolo možné prípady kompatibilne riešiť. Model sa zaoberá tzv. CRM entitou, ku ktorej sa vzťahujú ďalšie významné entity; na najvyššej úrovni sú to časová entita, existencia, časový interval, miesto a rozmer. Ide o pomerne zložitý koncept, teraz už ISO štandard, ktorý sa v podstate snaží vyjadriť komplexnosť vzťahov medzi popisnými prvkami na vyššej úrovni, než sú príslušné popisné pravidlá. Model je schopný napríklad vyjadriť vzťah času k rôznym popisným prvkom alebo rôznym vzťahom osôb k rôznym popisným prvkom.

http://cidoc.ics.forth.gr/

CIMI
(Computer Interchange of Museum Information)
Štandard založený na metaúdajovom formáte SGML (Standard Generalised Mark-up Language), ktorý bol vyvinutý pre múzeá. Podporuje tieto základné ciele múzejníckej dokumentácie: zabezpečiť základnú evidenciu, predmetov, podporovať zabezpečenie predmetov, byť archívom histórie, uľahčovať fyzický a intelektuálny prístup k predmetom.

www.cimi.com/search.php

DOI
(Digital Object Identifier)
Identifikátor digitálneho objektu je systém pre identifikáciu obsahu objektov v digitálnom prostredí. DOI sú mená, priradené každej entite v digitálnej sieti. Používajú sa, aby zabezpečili aktuálnu informáciu vrátane toho, kde sa objekt (alebo informácia o ňom) na internete aktuálne nachádza. Systém DOI umožňuje identifikáciu a riadenie intelektuálneho obsahu, riadenie metaúdajov, spájanie používateľov s poskytovateľmi digitálneho obsahu.

http://www.doi.org/

DTD
(Document Type Definition)
Definícia typu dokumentu je aplikačný program definujúci typ dokumentu v kontexte jazyka SGML. Je to návod pre prehliadač, spracúvajúci dokument. Hovorí mu, aké prvky dokument používa a ako má s nimi zaobchádzať.

http://www.w3schools.com/dtd/default.asp

Dublin Core Je formálny štandard pre popis metaúdajov prvkov. Je výsledkom medzinárodnej dohody, ktorá definuje minimálne informačné zdroje popisu, pre použitie v prostredí webu.

http://purl.org/DC/

EAD
(Encoding Archival Description)
Bol vyvinutý pre potreby Spoločnosti amerických archivárov a je určený na popis archiválií a rukopisov. Obsah údajov má relácie na popis formátov hlavičiek TEI ale je tiež v súlade s pravidlami ISAD(G) ─ International Standard Archival Description. Záznam metaúdajov má podobné členenie na úseky ako vo formáte TEI, ale obsahuje aj údaj pre URI.

http://www.loc.gov/ead/

EAN
(European Archival Network)
Ponúka tieto služby: informácie pre európske archívy, rešeršné služby pre archívy a výmena a kontakt pre archívne systémy.

http://www.european-archival.net/

EDI
(Electronic Data Interchange)
Je spôsob komunikácie medzi dvoma nezávislými subjektmi, pri ktorej dochádza k výmene štandardných štruktúrovaných dokumentov elektronickou formou.
Údaje sú štruktúrované podľa vopred dohodnutých štandardov a vo forme správ následne elektronicky automaticky prenášané bez prispenia človeka.

http://www.webopedia.com/TERM/E/EDI.html

FRBR
(Functional Requirements for Bibliographic Records)
Definuje funkcie bibliografického záznamu vytváraného pre rôzne druhy dokumentov, pre rôzne spôsoby využitia a pre rôzne používateľské potreby. Súčasne odporúča základnú úroveň funkčnosti a požiadavky na základné údaje pre záznamy vytvorené národnými bibliografickými agentúrami.

http://www.oclc.org/research/projects/frbr/algorithm.htm

GILS
(Government Information Locator Service)
Metaúdajový formát vytvorený (the US Federal Government) pre potreby identifikácie, umiestnenia a popisu verejne dostupných informačných zdrojov, včítane elektronických informačných zdrojov.

http://www.gils.net/

GLIMIR
(Global Library Manifestation Identifier)
Projekt iniciovaný OCLC, pôvodne implementovaný v katalógu WorldCat, na prepojenie všetkých záznamov metaúdajov toho istého prameňa alebo publikácie.

http://weibel-lines.typepad.com/weibelines/2008/02/a-glimir-of-the.html/

HTML
(Hypertext Mark-up Language)
Hypertextový značkovací jazyk je štandardom pre tvorbu web dokumentov. Základom tohto jazyka sú značky, čo je text v ostrých zátvorkách. Internetový prehliadač má za úlohu vyhodnotiť a spracovať text v zátvorkách.

http://www.w3.org/TR/html401/

HTTP
(HyperText Transfer Protocol)
Protokol pre prenos stránok medzi web serverom a prehliadačom. Jednoduchý aplikačný protokol vystavený nad protokolom TCP. Bezstavový protokol modelu požiadaviek.

http://www.w3.org/Protocols/

IPI
(Interested Party Information)
Globálny systém na identifikáciu autorských práv v oblasti umeleckej tvorby (hudba, literatúra, umenie...), zohľadňujúci rôzne roly (skladateľ, režisér, herec, autor...) a práva (výkon, reprodukcia, vysielanie...) a obsahujúci informácie o zainteresovaných stranách – osobách a inštitúciách.

http://en.wikipedia.org/wiki/Interested_Parties_Information/

ISAD(G)
(General International Standard Archival
Description)
Poskytuje všeobecné pravidlá pre spracovanie archívnych materiálov. Používa sa v prepojení s národnými štandardami, ako základ pre vývoj národných štandardov.

http://www.ica.org/biblio.php?pdocid=1

ISAN
(International Standard Audiovisual Number)
Voliteľný systém na identifikáciu a registráciu metaúdajov audiovizuálnych diel a ich verzií (filmy, TV programy, reklama, športové prenosy, dokumentárny film...). ISO 15706-1 a 15706-2: 2007.

http://www.isan.org/portal/page?_pageid=168,1&_dad=portal&_schema=PORTAL

ISBN
(International Standard Book Number)
Medzinárodné štandardné číslo knižných dokumentov. Národná agentúra ISBN je národným strediskom pre ISBN, Bookland ISBN. Spolupracuje s organizáciami pre tieto systémy a s ich národnými členmi. Buduje bázy údajov pre potrebu medzinárodnej evidencie dokumentov, verejné knižnično-informačné služby a vnútorné využitie.

http://www.isbn-international.org/en/index.html

ISCI
(International Standard Collection Identifier)
Medzinárodný systém na jednoznačnú identifikáciu zbierok fondov a ich častí (knižnice, múzeá a archívy). ISO DIS 207730.

http://www.collectionscanada.gc.ca/iso/tc46sc9/docs/sc9n431.pdf

ISO 2709 Formát na výmenu bibliografických údajov na magnetickej páske. Po roku 1996 sa norma volá Formát na výmenu informácií. Na Slovensku je to norma STN ISO 2709.

http://www.phpclasses.org/browse/package/1813.html

ISRC
(International Standard Recording Code)
Medzinárodný identifikačný systém pre zvukové záznamy a hudobné videozáznamy. Jednoznačný a trvalý identifikátor možno zakódovať do nosiča na účely automatickej registrácie a správy autorských odvodov.

http://www.ifpi.org/content/section_resources/isrc.html

ISSN
(International Standard Serial Number)
Medzinárodné štandardné číslo seriálu jednoznačne identifikuje pokračujúce pramene, ktoré zahŕňajú seriály (tlačené časopisy, magazíny, adresáre, ročenky, noviny, monografické série, elektronické časopisy, e-seriály) a integrujúce pokračujúce pramene (aktualizované databázy, webové stránky a publikácie na voľných listoch).

http://www.issn.org/

ISSN-L
(linking ISSN)
Umožňuje kolokáciu alebo prepojenie vydaní prameňa na pokračovanie na rôznych médiách. STN ISO 3297: 2008.

http://www.issn.org/2-22637-What-is-an-ISSN-L.php

ISTC
(International Standard Text Code)
Číslovací systém určený na jednoznačnú identifikáciu textových diel. ISO 21047.

http://www.istc-international.org/html/

JSON
(JavaScript Object Notation)
Jednoduchý formát na výmenu údajov naprogramovaný ako Javascript.

http://www.json.org/

LCCN
(Library of Congress Control Number)
Priebežný systém číslovania katalógových záznamov dokumentov v zbierkach (katalógu) Kongresovej knižnice USA.

http://www.loc.gov/marc/lccn.html/

LDAP
(Lighweight Directory Access Protocol)
Je to internetovský protokol založený na X.500, ktorý sa optimalizoval s ohľadom na hierarchicky štruktúrované informácie a ktorý sa používa na prístup k adresárovým službám.

http://www.itmanagement.com/dictionary/ldap/

MARC
(Machine Readable Cataloguing)
Rodina formátov založená na ISO 2709 pre výmenu bibliograf. a súvisiacich informácií v strojovom kóde. Napr. USMARC, UKMARC and UNIMARC.

http://www.loc.gov/marc/

METS
(Metadata Encoding and Transmission Standard)
XML schéma pre kódovanie popisných, štrukturálnych a administratívnych metaúdajov digitálnych objektov. Používa sa na podporu výmeny digitálnych objektov medzi úložiskami, skladmi. Vývoj utilít na bežnú prezentáciu a archiváciu digitálnych objektov.

http://www.loc.gov/standards/mets/

MODS
(Metadata Object Description Schema)
XML schéma vyvinutá Library of Congress pre reprezentáciu MARC sémantík v značkovacom jazyku XML. MODS môže byť používaný pri prenose vybraných údajov z MARC21 záznamov alebo pre tvorbu pôvodných zdrojových popisných viet podľa bohatšej špecifikácie ako Dublin Core, ale menej úplne ako plný MARC.

http://www.loc.gov/standards/mods/

NISOI2
(Institutional Identifier)
Pripravovaný symbol/kód na jednoznačnú identifikáciu inštitúcií, ktorý by mal opisovať vzťahy medzi entitami vnútri inštitúcií s cieľom navzájom rozlíšiť jednotlivé inštitúcie.

http://www.swt-wc.usace.army.mil/webdata/gagedata/NISO2.20101019.html

OAI-PMH
(Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting)
Iniciatíva otvorených archívov je iniciatívou z oblasti digitálnych knižníc. Koncept OAI sa sústreďuje najmä na prístup k údajom, na limitované rešeršné funkcie realizované cez metaúdaje (metadata harvesting). Pôvod iniciatívy OAI je v oblasti elektronického publikovania, predovšetkým odborného – pod pojmom archív sa primárne rozumie “sklad” vedeckých/odborných článkov a štúdií, určené na šírenie v rámci odbornej komunity. Otvorenosť sa chápe na úrovni systémovej architektúry v zmysle definovania rozhraní, umožňujúce prístup k údajom rôznych producentov.

http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html

OCLC
(Online Computer Library Center)
Nezisková servisná a výskumná organizácia zameraná na podporu knižničných činností (lokalizácia, akvizícia, katalogizácia, cirkulácia...). Je správcom katalógu WorldCat vrátane autoritných a pomocných báz a sprievodných služieb.

http://www.oclc.org/uk/en/global/default.htm

OCN
(OCLC Control Number)
Jedinečné, sekvenčne priradené číslo katalógového záznamu v katalógu WorldCat. Zapisuje sa v okamihu vytvorenia záznamu. OCN sa využívajú pri realizácii elektronických služieb OCLC (WorldCat Local, WorldCat Navigator...).

http://www.oclc.org/batchprocessing/controlnumber.htm

ORCID
(Open Research and Contributor Identifier)
Navrhovaný univerzálny alfanumerický kód na trvalú a jednoznačnú identifikáciu vedeckých a akademických autorov. Register má obsahovať on-line individuálne profily s údajmi o publikáciách, kontaktoch, projektoch a pod.

http://www.orcid.org/

OWI
(OCLC Work Identifier)
Identifikátor diela v katalógu WorldCat, ktorý umožňuje združiť viaceré vydania publikácií diela (reprinty, preklady, digitalizované kópie...) podľa modelu FRBR. OWI uľahčuje navigáciu medzi jednotlivými stvárneniami alebo manifestáciami toho istého diela v katalógu.

http://www.oclc.org/news/announcements/announcement372.htm

PURL
(Persistent Uniform Resource Locator)
Trvalý unifikovaný lokátor zdroja. Slúži na odstránenie problémov s častou zmenou URL adries. Vznikol ako medzi krok pre zabezpečenie stáleho prístupu k sieťovým zdrojom do času plnej funkčnosti URN.

http://purl.oclc.org/

RDF
(Resource Description Framework)
Je všeobecne zameraným jazykom určeným na webovskú prezentáciu.
RDF vyvinulo World Wide Web Consortium (W3C), aby položilo základ pre inter-operabilitu metaúdajov medzi rôznymi komunitami popisujúcimi informačné zdroje.

http://www.w3.org/RDF/

SGML (ISO 8879)
(Standard Generalised Mark-up Language)
Štandard uvádzajúci pravidlá pre definovanie tag súborov, ktoré určujú ako sú formátované strojom čitateľné texty dokumentov. Nezávisle od daného počítačového systému alebo programu.

http://www.w3.org/MarkUp/SGML/

TCP
(Transmission Control Protocol)
Prevádza správy do sekvencie paketov na zdrojovom uzle a potom ich znovu zostavuje do pôvodných správ na cieľovom uzle siete. IP (Internet Protocol) obhospodaruje adresovanie a to tak, aby pakety mohli byť smerované nielen cez rad uzlov, ale dokonca aj cez rad sietí pracujúcich s rôznymi komunikačnými protokolmi.

http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol

TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
Prenosový a komunikačný protokol, ktorý sa stal jedným z najpoužívanejších štandardov. Umožňuje kvalitné používanie vrstiev. Najčastejšie pracuje v tretej a v štvrtej vrstve.

http://www.webopedia.com/TERM/T/TCP_IP.html

TEI
(Text Encoding Initiative)
Je medzinárodný interdisciplinárny štandard určený knižniciam, múzeám, vydavateľom a študentom. Je to komplexný formát na kódovanie úplných textov všetkých typov so zameraním na detailný textový rozbor. Základná špecifikácia metaúdajov hlavičiek (Headers ) TEI popisu textových zdrojov vychádza z pravidiel AACR2. Štruktúra hlavičky môže mať štyri časti: popis celého súboru, popis kódovania textu, popis vecného charakteru a údaje o revízii textu.

http://www.tei-c.org/

URI
(Uniform Resource Identifier)
Štandard popisujúci umiestnenie objektu na internete. Popisuje mechanizmus prístupu k objektu (napr. protokolu), určenie počítača (napr. DNS, IP), kde je objekt umiestnený a umiestnenie objektu na počítači (napr. cestu a názov súboru).

http://www.w3.org/Addressing/

URL
(Uniform Resource Locator)
Je adresa, ktorá jednoznačne identifikuje nejaký zdroj v Internete. URL nie je obmedzený len na službu WWW, ale obsahuje celé spektrum služieb (WWW, FTP, e-mail, telnet, ...).

http://www.w3.org/Addressing/

VIAF
(The Virtual International Authority File)
Medzinárodný projekt viacerých národných knižníc (18) implementovaný a spravovaný OCLC. Cieľom projektu je zníženie nákladov na katalogizáciu a nárast využívania súborov knižničných autorít na základe previazaných a navzájom porovnaných súborov autorít sprístupnených cez web.

http://viaf.org/

W3C
(World Wide Web Consortium)
Je medzinárodné konzorcium, ktorého členovia spoločne s verejnosťou vyvíjajú webové štandardy pre World Wide Web.

http://www.w3.org/

XML
(Extensible Markup Language)
Je jednoduchý, veľmi flexibilný, textový formát odvodený od SGML (ISO 8879). Pôvodne bol navrhnutý, aby splnil požiadavky na masové elektronické publikovanie. Zohráva dôležitú úlohu pri celosvetovej výmene rôznych dátových štruktúr nielen v prostredí World Wide Webu, ale aj v iných prostrediach vyžadujúcich dátovú komunikáciu.

http://www.w3.org/XML/

X.500 Štandard definuje určitú základnú sadu atribútov, resp. typov z ktorých sa konštruujú jednotlivé položky záznamov.

http://www.earchiv.cz/a909s200/a909s213.php3

xISBN
(OCLC Web service)
Webová služba na poskytnutie údajov, ISBN a sprievodných informácií o intelektuálnom diele so záznamom v katalógu WorldCat. Po odoslaní ISBN služba vráti zoznam príbuzných ISBN a vybratých metaúdajov.

http://www.oclc.org/xisbn/default.htm

xISSN
(OCLC Web service)
Webová služba na podporu správy informácií o seriáloch. Po odoslaní ISSN služby vráti ISSN a informácie o predchádzajúcom alebo nasledujúcom titule, prípadne iných súvisiacich vydaní.

http://www.oclc.org/xissn/default.htm

Späť