Organizačný a rokovací poriadok RIK

Číslo: MK– 885/2006-110/1610

Organizačný a rokovací poriadok
Rady ministra kultúry pre informatizáciu kultúry

Minister kultúry v súlade s článkom IV. bod 3 písm. b) Organizačného poriadku Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-1110/2004-1 zriaďuje Radu ministra kultúry pre informatizáciu kultúry a vydáva Organizačný a rokovací poriadok Rady ministra kultúry pre informatizáciu kultúry (ďalej len „rada“).

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

Organizačný a rokovací poriadok rady vymedzuje poslanie, úlohy, členstvo a organizačné a administratívne zabezpečenie činnosti rady a jej zasadnutí.

Čl. 2
Poslanie rady

1. Rada je stálym poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom ministra kultúry Slovenskej republiky (ďalej len “minister”) v oblasti informatizácie kultúry, ktorej prejavy sa uchovávajú a sprístupňujú v knižniciach, múzeách, galériách, inštitúciách ochrany pamiatkového fondu, divadla, filmu, umenia a v iných inštitúciách v rezorte kultúry i mimo rezortu kultúry.
2. Rada prijíma závery, ktoré majú pre ministra odporúčajúci charakter.

Čl. 3
Úlohy rady

Rada najmä:
1. Iniciuje prípravu koncepcií, návrhov a odporúčaní v oblasti informatizácie, internetizácie a digitalizácie kultúry, podporuje medzinárodné prepojenie a začlenenie Slovenskej republiky do európskej informačnej a znalostnej spoločnosti.
2. Pripravuje odporúčania týkajúce sa priorít informatizácie, internetizácie a digitalizácie kultúry, stimulovania dostupnosti digitálneho kultúrneho obsahu prostredníctvom počítačových sietí, ochrany a dlhodobého archivovania digitálnych zdrojov, rozvoja digitálnej ekonomiky, investovania do výskumu a inovácií v uplatnení informačných a komunikačných technológií, ako aj odporúčania týkajúce sa finančného zabezpečenia priorít.
3. Iniciuje vypracovanie a realizáciu národných projektov digitalizácie a prezentácie kultúry so zameraním najmä na:
a) doklady vývoja, súčasného stavu a fungovania slovenského jazyka (národný korpus SAV),
b) múzejné a galerijné zbierky,
c) historické knižničné dokumenty a fondy,
d) dokumenty a výtvory vedy a techniky,
e) pamiatkový fond, t.j. hnuteľné národné kultúrne pamiatky, nehnuteľné národné kultúrne pamiatky, pamiatkové zóny a rezervácie,
f) archeologické nálezy a náleziská,
g) archívne dokumenty,
h) diela hudby, literatúry, dramatického umenia, tanca a scénografie,
i) diela filmu, fotografie, audiovízie,
j) diela výtvarného umenia,
k) diela úžitkového umenia, dizajnu a architektúry,
l) diela ľudového umenia a ľudovej umeleckej výroby,
m) doklady vedeckého a intelektuálneho dedičstva.
4. Iniciuje spoluprácu a spoločné projekty so zriaďovateľmi kultúrnych, informačných a vzdelávacích inštitúcií a so samotnými inštitúciami v oblasti informatizácie, digitalizácie a prezentácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva.
5. Pripravuje návrhy týkajúce sa výberu a prípravy štandardov pre oblasť dokumentácie, digitalizácie a prezentácie kultúry ako súčasti národných a európskych systémov.
6. Rada predkladá ministrovi podklady pre informovanie verejnosti.

Čl. 4
Členstvo v rade

1. Členmi rady sú:
a) generálni riaditelia organizačných útvarov ministerstva:
- sekcie kultúrneho dedičstva,
- sekcie stratégie a medzinárodných vzťahov,
- sekcie médií a audiovízie,
- sekcie umenia,
- sekcie ekonomiky,
- sekcie menšinových kultúr,
b) štatutárni zástupcovia inštitúcií s celoslovenskou pôsobnosťou:
- Slovenskej národnej knižnice,
- Slovenského národného múzea,
- Pamiatkového úradu Slovenskej republiky,
- Slovenskej národnej galérie,
- Národného osvetového centra,
- Slovenského národného archívu, resp. sekcie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v pôsobnosti ktorej je oblasť archívnictva,
c) jeden zástupca za:
- Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,
- Ministerstvo školstva Slovenskej republiky,
- Univerzitnú knižnicu Bratislava,
- Slovenské technické múzeum,
d) jeden zástupca za:
- Združenie miest a obcí Slovenska,
- každý samosprávny kraj Slovenskej republiky,
e) zástupcovia ďalších subjektov podľa rozhodnutia rady.
2. Členov rady vymenúva a odvoláva minister; v prípade zástupcov podľa bodu 2 písm. c), d) a e) na návrh štatutárnych zástupcov daných subjektov.
3. Predsedom rady je generálny riaditeľ sekcie stratégie a medzinárodných vzťahov ministerstva, podpredsedom generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva ministerstva. Predseda zastupuje radu navonok a zodpovedá za jej činnosť ministrovi. V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda.
4. Členstvo a funkcia v rade sú čestné a nezastupiteľné. Členstvo vzniká vymenovaním a zaniká zrušením služobného/pracovného pomeru člena s organizáciou, ktorú v rade zastupuje, odvolaním člena na základe odporučenia rady, smrťou, resp. zrušením rady.
5. Funkčné obdobie je štvorročné. Počet funkčných období člena rady nie je limitovaný.

Čl. 5
Organizačné a administratívne zabezpečenie činnosti rady

1. Rada sa schádza najmenej dva razy do roka. Rokovanie rady sa uskutočňuje z rozhodnutia predsedu rady alebo na požiadanie viac ako jednej tretiny členov rady.
2. V prípade závažných prekážok účasti na rokovaní rady sa člen rady vopred ospravedlní predsedovi rady.
3. Na návrh člena rady a so súhlasom predsedu rady môže byť na rokovanie prizvaný expert, ktorý nemá hlasovacie právo.
4. Členovia rady a prizvaní experti schválení predsedom majú nárok na cestovné náhrady podľa osobitných predpisov[1].
5. Člen rady sa môže rokovania zúčastniť s jedným poradcom, ktorý nemá hlasovacie právo.
6. Rada je schopná prijímať závery, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Záver rady je platný, ak ho schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.
7. Výkonným a organizačným orgánom rady je sekretariát rady, ktorý vedie celú agendu. Funkciu sekretariátu rady zabezpečuje odbor stratégie kultúry ministerstva. Členom sekretariátu rady je aj zástupca odboru informatiky ministerstva. Členovia sekretariátu sa zúčastňujú rokovaní rady bez hlasovacieho práva.
8. Sekretariát rady organizačne zabezpečuje plnenie záverov, prijatých radou a schválených ministrom. Podľa pokynov predsedu rady zabezpečuje podklady na nasledujúce rokovanie rady.
9. Rada si môže zriaďovať pracovné skupiny na plnenie čiastkových úloh. Predsedom pracovnej skupiny je spravidla člen rady, ktorý za činnosť skupiny zodpovedá predsedovi rady.

Čl. 6
Spoločné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky Organizačného a rokovacieho poriadku Rady ministra kultúry pre informatizáciu kultúry odporúčané radou schvaľuje minister.
2. Rada automaticky zaniká, ak ju nový minister nepotvrdí do jedného mesiaca od nástupu do svojej funkcie.

Čl. 7
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Rokovací poriadok Komisie pre rozvoj informatizácie rezortu kultúry vydaný dňa 15. 6. 2001 pod č. MK - 1225/2001-1.

Čl. 8
Účinnosť

Tento organizačný a rokovací poriadok nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

František Tóth v. r.
minister

________________________________________
[1] Zákon č. 283/2002 Z. z.. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

Späť