Zápis z 1. pracovného stretnutia členov Rady

Zápis z 1. pracovného stretnutia členov Rady ministra kultúry
pre informatizáciu kultúry konaného 27. 4. 2006 v Bratislave

Prerokované body:
(1) Úvod
(2) východiská týkajúce sa štandardov v oblasti digitalizácie,
(3) spoločný dotazník pre procesy digitalizácie,
(4) dotazník pre oblasť informatizácie kultúry,
(5) otázky interoperability existujúcich informačných systémov a
(6) prístup k Centrálnemu portálu kultúry.

K bodu 1: Úvod

Úvodné slovo predniesol Ladislav Šimko – riaditeľ OMVaZKS a predseda Rady. Privítal členov Rady, prítomných na pracovnom stretnutí, predstavil program stretnutia a z dôvodu choroby poveril vedením pracovného stretnutia GR UKB, Tibora Trgiňu.

V súlade s programom stretnutia a v nadväznosti na závery 1. zasadnutia Rady ministra kultúry pre informatizáciu kultúry sa na prvom stretnutí pracovnej skupiny (pre štandardizáciu a interoperabilitu) prerokovali
(2) východiská týkajúce sa štandardov v oblasti digitalizácie,
(3) spoločný dotazník pre procesy digitalizácie,
(4) dotazník pre oblasť informatizácie kultúry,
(5) otázky interoperability existujúcich informačných systémov a
(6) prístup k Centrálnemu portálu kultúry.

K bodu 2: Východiská týkajúce sa štandardov v oblasti digitalizácie

SNK predstavila prezentáciu „Štandardy pre digitalizáciu kultúrneho a vedeckého dedičstva“. V závere navrhla odporúčania pre Radu:
- vykonať informačný prieskum zameraný na národné projekty a štandardy digitalizácie tak v Európe ako aj inde vo svete,
– vypracovať zoznam štandardov, odporúčaní a pravidiel pre projekty digitalizácie SR.

Diskusia:
Prítomní akceptovali celkový prístup k štandardom pre digitalizáciu prezentovaný SNK.
Viacerí z prítomných vyslovili názor, že prezentácia bola natoľko odborná, že by sa týmto otázkam mali ďalej vyslovovať odborníci, resp. úzka skupina špecialistov v rámci pracovnej skupiny.
K problematike štandardov zaznelo v diskusii viacero návrhov a názorov. Podstatným stanoviskom je záver, aby sa pri výbere štandardov pre digitalizáciu vychádzalo z najkvalitnejších a otvorených štandardov. Existujúce systémy by podľa zákona o IS vo verejnej správe postupne mali prejsť na používanie štandardov, ktoré vypracuje pracovná skupina pre štandardy. Návrh štandardov predloží pracovná skupina Rade. Rada pripraví návrh ministra tak, aby sa štandardy, dôležité pre projekty digitalizácia financované z verejných zdrojov stali súčasťou systému štandardov pre informačné systémy vo verejnej správe.
Štandardy a interoperabilita sú v tejto fáze, podľa názoru viacerých, dve odlišné veci a v tejto fáze nie je vhodné tieto dve úlohy spájať. Podstata úlohy, ktorá sa týka interoperability sa týka vyriešenia interoperability a kompatibility existujúcich systémov, ktoré už existujú (SNORKA, LINDA, CEMUZ a pod.). V predloženom pracovnom materiáli UKB „Interoperabilita informačných systémov – základné pojmy a východiská“ sú popísané nástroje a prostriedky interoperability, ktoré treba poznať.
Podpredseda Rady V. Červenák navrhol, aby UKB riešila interoperabilitu z minulosti (t. j. interoperabilitu existujúcich systémov) a zároveň zabezpečiť, aby boli systémy kompatibilné.

K bodu 3: Spoločný dotazník pre procesy digitalizácie

SNK prezentovala prístup a návrh postupu pri príprave dotazníka pre procesy digitalizácie.
Záver:
SNK pripraví do 24. mája 2006 spoločný interaktívny dotazník k digitalizácii. Odpovede na jednotlivé otázky sa budú získavať formou riadeného rozhovoru s určenými osobami oslovených inštitúcií a za účasti štatutárov. Pôjde o dotazníkovú akciu MKSR, ktorá musí zodpovedať zásadám a právnym predpisom, ktoré sa vťahujú na dotazníky a štatistické zisťovanie.
Bude teda potrebné stanoviť určitú stratégiu – najprv dotazník obsahovo naplniť, odsúhlasiť, postúpiť MK a prijať uznesenie, ktorým sa formou odporúčania oslovia VÚC a iné subjekty.

K bodu 4: Dotazník pre oblasť informatizácie kultúry

MKSR (ing. V. Beláňová) navrhla spojiť dotazníkový prieskum k digitalizácii s dotazníkovým prieskumom k informatizácii v kultúre. Prítomní tento návrh prijali.
Základný dotazník pripraví MKSR ako opakovanie prieskumu z roku 2002 (?) doplnený o návrhy z organizácií.

K bodu 5: Otázky interoperability existujúcich informačných systémov

Úlohu rieši UKB v súlade so zadaním. UKB zriadila pracovnú skupinu pre riešenie problémov interoperability existujúcich IS v kultúre a zároveň predložila brožúru Interoperabilita Informačných systémov, ktorú považuje za východisko pre celú činnosť tejto skupiny. Návrhy riešenia predloží pracovná skupina na prerokovanie Rade.

K bodu 6: Centrálny portál kultúry

V rámci diskusie k reálnym potrebám a očakávaniam týkajúcim sa Centrálneho portálu kultúry
bolo dohodnuté, že UKB pre rokovanie Rady pripraví koncepciu Centrálneho portálu kultúry.

V diskusii zaznela taktiež zmienka o potrebe ďalšieho rokovania UKB a MKSR s British Council o Visiting Arts.

Iné

Podpredseda Rady ministra kultúry pre informatizáciu kultúry V. Červenák oznámil, že dobrovoľné nominácie do dvoch pracovných skupín je treba zaslať sekretariátu Rady a jej predsedovi L. Šimkovi.

Zápis overil: podpredseda Rady Vladimír Červenák
vedením stretnutia poverený Tibor Trgiňa

Prílohy:
- prezentácia Dušana Katuščáka „Štandardy pre digitalizáciu kultúrneho a vedeckého dedičstva“
- prezentácia Martina Katuščáka „Prieskum na koordináciu digitalizácie v SR“
- prezentácia Olivera Arda „Štandardy a technické odporúčania pre digitalizáciu a dlhodobé uchovávanie KVID“

Prítomní:
Ladislav Šimko, Ministerstvo kultúry SR, predseda Rady,
Vladimír Červenák, Ministerstvo kultúry SR, podpredseda Rady,
Alexandra Burianová, Ministerstvo kultúry SR, Sekretariát Rady,
Mária Šebestová, Ministerstvo kultúry SR, Sekretariát Rady,
Zuzana Mistríková, Ministerstvo kultúry SR,
Viera Beláňová, Ministerstvo kultúry SR,
Dušan Katuščák, Slovenská národná knižnica, Martin,
Oliver Ardo, Slovenská národná knižnica, Martin,
Martin Katuščák, Slovenská národná knižnica, Martin,
Ľuboslav Škoviera, Pamiatkový úrad SR, Bratislava,
Ľubica Pinčíková, Pamiatkový úrad SR, Bratislava,
Jarmila Strelková, Národné osvetové centrum Bratislava,
Marián Veselský, Národné osvetové centrum, Bratislava,
Tibor Trgiňa, Univerzitná knižnica, Bratislava,
Viliam Mojžiš, Univerzitná knižnica, Bratislava,
Jana Bahurinská, Slovenská národná galéria, Bratislava,
Alexandra Homolová, Slovenská národná galéria, Bratislava,
Peter Maráky, Slovenské národné múzeum, Bratislava,
Ján Jurkovič, Slovenské národné múzeum, Bratislava,
Peter Dubecký, Slovenský filmový ústav, Bratislava,
Silvia Hroncová, Slovenský divadelný ústav, Bratislava,
Alexander Halvoník, Literárne informačné centrum, Bratislava,
Ján Hochmann, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Bratislava,
Jozef Hanus, Slovenský národný archív, MV SR, Bratislava

Späť