Členovia Rady ministra kultúry pre informatizáciu kultúry

Inštitúcia (názov) Člen Rady ministra kultúry
pre informatizáciu kultúry
MK SR, sekcia medzinárodnej spolupráce, predseda Ladislav Šimko, generálny riaditeľ
Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava
T 02/593 91 314
F 02/544 15 534
ladislav_simko@culture.gov.sk
MK SR, sekcia kultúrneho dedičstva,
podpredseda
Jozef Lenhart, GR
T 02/593 91 414
F 02 593 91 476
jozef_lenhart@culture.gov.sk
MK SR, sekcia médií a audiovízie Nataša Slavíková, GR
T 02/ 593 91 121
natasa_slavikova@culture.gov.sk
MK SR, sekcia ekonomiky Hilda Gajdošová, GR
T 02/ 593 91 514
F 02/ 593 91 573
hilda_gajdosova@culture.gov.sk
MK SR, sekcia menšinových a regionálnych kultúr Jana Kresáková, GR
T 02/593 91 444
jana_kresakova@culture.gov.sk
MK SR, sekcia umenia Martin Sarvaš, GR
T 02/593 91304
F 02/593 91 375
martin_sarvas@culture.gov.sk
Slovenská národná knižnica Dušan Katuščák, GR
Nám J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
T 043/413 12 67
F 043/430 18 02
katuscak@snk.sk, snk@snk.sk
Slovenské národné múzeum Peter Maráky, GR
Vajanského nábr. 2,
P. O. Box 13, 810 06 Bratislava 16
T 02/529 66 867, 02/593 49 111
F 02/529 66 653
riaditel@snm.sk, maraky@snm.sk
Pamiatkový úrad SR Katarína Kosová, GR,
Cesta na Červený most č. 6,
814 06 Bratislava
T 02/547 74 785, 02/547 74 444
F 02/547 75 844
katarina.kosova@pamiatky.sk
Slovenská národná galéria Katarína Bajcurová, GR
Riečna 1, 815 13 Bratislava
T 02/544 32 081-2
F 02/544 13 971
gr@sng.sk, sng@chello.sk
Národné osvetové centrum Ján Tazberík, GR
Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava
T 02/529 23 736
F 02/592 14 218
nocka@nocka.sk
MV SR/ Slovenský národný archív Jozef Hanus,
vedúci odd. ochrany archívnych dokumentov SNA,
Drotárska cesta 42, 81701 Bratislava
T 02/628 01 189
F 02/628 01 247
hanus.jozef@sna.vs.sk
MDPT SR Denisa Žiláková, GR sekcie informatizácie spoločnosti,
Námestie slobody č. 6,
810 05 Bratislava
T 02/594 94 442
F 02/524 94 794
denisa.zilakova@telecom.gov.sk
Ministerstvo školstva SR Daniela Šipošová,
vedúca odd. informačných technológií sekcie VŠ,
Stromová 1, 813 30 Bratislava
T 02/593 74 240
F 02/593 74 383
Univerzitná knižnica v Bratislave Tibor Trgiňa, GR
Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1,
814 17 Bratislava
T 02/598 04 101
F 02/544 34 246
general@ulib.sk
Slovenský filmový ústav Peter Dubecký, GR
Slovenský filmový ústav, Grösslingová 32, 811 09 Bratislava
T 02/ 571 01 503, 02/ 571 01 501
F 02/ 529 63 461
dubecky@sfu.sk
Divadelný ústav Vladislava Fekete, riaditeľka
Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava 1
T 02/ 593 04 702
F 02/ 529 31 571
Slovenské technické múzeum Eugen Labanič, riaditeľ
Slovenské technické múzeum, Hlavná 88,
040 41 Košice
T 055/622 36 65, 055/622 40 35-7
F 055/622 59 65,
labanic@stm-ke.sk, stmke@stm-ke.sk
Bratislavský samosprávny kraj Renáta Staněková,
vedúca odd. kultúry,
Úrad BSK, Trnavská cesta 8/A, P.O. Box 106,
820 05 Bratislava 25
T 02/554 23 572 klapka: 240
rstanekova@region-bsk.sk
Nitriansky samosprávny kraj Miloš Bača,
zástupca vedúceho odboru kultúry,
Úrad NSK, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
T 037/ 772 21 70
F 037/ 772 82 34
milos.baca@unsk.sk
Trnavský samosprávny kraj Viliam Kubányi,
vedúci odboru kultúry,
Úrad TTSK, P.O.BOX 128, Starohájska 10,
917 01 Trnava
T 0908/725 034, 033/593 33 65
F 033/593 33 36
kultura@trnava-vuc.sk
Trenčiansky samosprávny kraj Ján Pisch,
vedúci oddelenia informatiky,
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja Hviezdoslavova 1, 911 50 Trenčín
T 032 / 741 14 19, 0908/793 559
F 032 / 744 61 74
jan.pisch@tsk.sk
Banskobystrický samosprávny kraj Eva Chylová,
odbor kultúry a kult. dedičstva,
Úrad BBSK, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
T 048/432 55 10
F 048/432 55 09
echylova@vucbb.sk
Žilinský samosprávny kraj Peter Ničík,
vedúci odboru kultúry,
Úrad ZASK, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
T 041/503 23 30
odb.kultury@zask.sk, kultura@zask.sk
Košický samosprávny kraj Peter Kupčík,
Úrad KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
T 055/726 83 34
kupcik.peter@kosice.regionet.sk
Prešovský samosprávny kraj Eva Arvayová,
vedúca odboru kultúry, Úrad PSK, Nám. mieru 1,
080 01 Prešov
T 051/746 04 49
F 051/776 04 70
kultura@vucpo.sk
Združenie miest a obcí Slovenska Milan Muška,
výkonný podpredseda,
Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9,
811 09 Bratislava
T 02/529 62 256
F 02/529 25 949
muska@zmos.sk
Slovenská akadémia vied Dušan Gálik,
člen predsedníctva SAV,
Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49,
814 38 Bratislava
T 02/524 92 751 – 9, 02/524 94 213
F 02/524 94 172
dgalik@up.upsav.sk, filodusa@savba.sk