Zápisnica z prvého zasadnutia pracovnej skupiny pre interoperabilitu IS

Zápisnica z prvého zasadnutia pracovnej skupiny pre interoperabilitu IS

v Bratislave dňa 27. 6. 2006 o 9,00 hod.


Prítomní: PhDr. Tibor Trgiňa, Ing. Alojz Androvič,
PhD., Ing. Pavol Antalik, PhDr. Anna Faklová,
RNDr. Ľuboslav Škoviera, Mgr. Marián Hausner,
PhDr. Jana Bahurinská, Mgr. Stanislav Kovár,
Ing. Viliam Mojžiš, PhD., Mgr. Mária Džavíková,
Ing. Eva Kralovičová, PhDr. Lýdia Sedláčková,
PhDr. Peter Slančík, Ing. Boris Polakovič, Mgr. Erik Kriššák

Ospravedlnení: Mgr. Ján Jurkovič, Bc. Oliver Ardo, Mgr. Andrej Matuška

Program:

1. Úvod, hlavné ciele práce skupiny (PhDr. Tibor Trgiňa, GR UKB)
2. Vyhodnotenie súčasnej úrovne kompatibility informačných systémov
    (Ing. Alojz Androvič, PhD., UKB)
3. Organizačná interoperabilita (Ing. Viliam Mojžiš, PhD.)
4. Sémantická interoperabilita (Mgr. Erik Kriššák)
5. Technická interoperabilita (PhDr. Anna Faklová)
6. Diskusia - štandardy použiteľné v rezortných informačných systémoch

K bodu 1)

PhDr. Tibor Trgiňa otvoril ustanovujúce stretnutie zúčastnených inštitúcií.
Vyzval k spoločným postupom spolupráce. (Slovenský rozhlas, SNK, SDC, SNM, LIC, Pamiatkový úrad SR, SFÚ, SNG, CVT STU)

K bodu 2)

Ing. Alojz Androvič, PhD. uviedol, že úsilie by malo smerovať k vytvoreniu "koalície pre všetkých". Problém vidí v koordinácií a kooperácií inštitúcií v rezorte kultúry. Upozornil na dva možné prístupy k riešeniu danej problematiky:
1. Centralizovaný (SNK)
2. Decentralizovaný (koalícia účastných inštitúcií)

K bodu 3)

Ing. Viliam Mojžiš, PhD. hovoril o organizačnej interoperabilite. Materiál je priložený.

K bodu 4)

Mgr. Erik Kriššák prezentoval sémantickú interoperabilitu. Materiál je priložený.

K bodu 5)

PhDr. Anna Faklová predniesla referát na tému: Terminologická interoperabilita. Materiál je priložený.

K bodu 6)

Ing. Alojz Androvič, PhD. pripomenul požiadavku Mgr. Jána Jurkoviča zo SNM na riešenie problému budovania terminologického slovníka.

PhDr. Jana Bahurinská spomenula, že už 10 rokov budujú kontrolovaný slovník diel výtvarného umenia (je ochotná tento súbor vo Worde poskytnúť)

RNDr. Ľuboslav Škoviera poznamenal, že majú spracované 2 slovníky, ktoré sú ochotný poskytnúť.

Mgr. Marián Hausner považuje za najdôležitejšie stanovenie si vzájomných vzťahov medzi termínmi.

Mgr. Erik Kriššák poznamenal, že vzťahy sú dané normami.

Úloha: ORK do dvoch týždňov má vytvoriť návrh na vytvorenie redakčného systému pre web stránku pracovnej skupiny "interoperabilita"

Ing. Viliam Mojžiš, PhD.
vedúci ORK

Bratislava 27. 6. 2006
Zapísala: Jarmila Straková

Späť