Zápis zo stretnutia pracovnej skupiny pre koordináciu budovania IS pamäťových inštitúcií

Zápis zo stretnutia
pracovnej skupiny pre koordináciu budovania IS pamäťových inštitúcií

zo dňa 3. 8. 2006

Miesto: IBM Slovakia, Millenium Tower

Program: viď. príloha č. 1

Prítomní: Alojz Androvič (Univerzitná knižnica), Jana Bahurinská (SNG), David Cigánek (CITeM (všade)), Michal Ćudrnák (SNG), Vladimír Hergott (SNG), Ronald Jenei (IBM G.S.), Ján Jurkovič (SNM), Rado Katuščák (IBM G.S.), Erik Kriššák (Univerzitná knižnica), Zdeněk Lenhart (CITeM), Jarmila Podolníková (CITeM), Róbert Sičák (EDICO a.s.)

Úvodné slovo a uvítanie účastníkov pracovného stretnutia zaznelo z úst konzultanta IBM Global Services, Rada Katuščáka. Snahou IBM je pomôcť pri koordinácii pamäťových inštitúcií na úrovni informatizácie, pričom kľúčová je jednotná prezentácia obsahu informačných systémov cez portál. IBM chce spolupracovať aj s Univerzitnou knižnicou a ďalšími inštitúciami. Cieľom je jednotný postup pri začleňovaní sa do európskych iniciatív (napr. Central European Digital Data Archive, Európsky portál kultúry) a fondov (eContent+)
Pilotným projektom bude nová verzia systému CEDVU (Centrálna evidencia diel výtvarného umenia) v Slovenskej národnej galérii (SNG).

Zdeněk Lenhart z CITeM pri čítaní rozposlaných tém (programu) stretnutia pocítil ako jeden z prvých krokov “nájdenie spoločnej reči” – rovnaké porozumenie určitým pojmom a termínom (tezaury, riadené slovníky atď.) Ako zahraničný účastník vidí možnosť využitia jednotného systému pre Slovensko, ale neskôr možno aj pre Čechy. Pri harmonizácii systémov by mohlo pomôcť mapovanie dátových štruktúr na CRM, čo je dobrý príklad toho, že pri vzniku portálu nemusí stáť “valec” rovnakého systému.

Alojz Androvič stručne predstavil úlohu Univerzitnej knižnice v Bratislave pri budovaní portálu, ktorý bude službou pre inštitúcie a používateľov a mal by integrovať nezávislé systémy, s oporami v spoločných slovníkoch a štruktúrach (napríklad korporátne a personálne autority). Aj v UKB pociťujú potrebu dohodnúť spoločnú metodiku a postup, aby sa mohli synergicky využiť poznatky a dáta z jednotlivých pamäťových inštitúcií.

Ján Jurkovič zo Slovenského národného múzea zúčastnených oboznámil o problémoch, s ktorými sa potýkajú pri vývoji CEMUZ - finančných (podfinancovanie), technologických (hardvér v múzeách) a personálnych (nedoškolení zamestnanci múzeí). Momentálne je server CEMUZ-u v testovacej fáze v UKB, vo verzii Safe3 pre vyhľadávanie, vo verzii Safe2 je v múzeách ESEZ pre zápis dát.

Spolupráca
Rado Katuščák počas stretnutia viac krát poukázal na potrebu analýzy, konkrétne týchto odborných otázok:
– ako zdieľať obsah (infraštruktúra: jedna platforma, alebo spoločné protokoly a štandardy?)
– ako digitalizovať (treba vypracovať metodiku pre jednotlivé typy obsahu – audio, video, obraz, text)
– archivovať (outsourcing v SNK?)
– sémantickú interoperabilitu
V prípade každého bodu treba presne identifikovať, “čo je koho parketa.” Pre jednotlivé typy obsahu sú z pamäťových inštitúcií potrební koordinátori a metodici, výsledkom ich práce (spolupráce) by mali byť napríklad metodické pokyny pre digitalizáciu, alebo dátové štruktúry (definície jednotlivých tabuliek a polí, napríklad materiál)
Ján Jurkovič podotkol, že treba spolupracovať s galériami, keďže majú podobné zbierky.

Zdeněk Lenhart a David Cigánek z CITeMu ako metodického centra pre sieť českých múzeí priblížili aktuálnu situáciu múzejných informačných systémov. Národní muzeum má tiež svoje vlastné, metodické centrum pre informatiku, no tam sa však podľa ľudí z CITEM nezaoberali praxou, ale teóriou. V Národním muzeu už v 80. rokoch pracoval Muzeologický kabinet, kde sa vyprodukovala séria metodických materiálov, bohužial išlo zväčša iba o teórie. Tretina muzeálnych objektov z Čiech v majetku Národního muzea má rozdrobenú elektronickú dokumentáciu - v rôznych oddeleniach sú rôzne systémy, niekde je dokumentácia len na papieroch. Nedávno pristúpili k spolupráci s firmou AZTEC a v časovom horizonte rokov 2004 až 2008 by mali vypracovať teoretický model pre dokumentáciu a prezentáciu muzeálnych zbierok, a praktickú realizáciu pre potreby Národního muzea. Asociácia českých galérií a múzeí mala záujem, aby sa netrieštili sily a spojili sa aj s CITeM. Po preštudovaní v CITeM zistili, že projekt je síce technologicky na súčasnej úrovni, ale ideovo na úrovni DEMUSU. Zo strany CITeMu a iných galérií a múzeí nie je šanca vstúpiť do projektu, možno až keď bude dokončený.

Konzorcium
Možnosť spoločného postupu pri vývoji informačných systémov načrtol Zdeněk Lenhart. Následne prebehla výmena názorov na túto formu spolupráce, kde väčšina účastníkov vyjadrila námietky, keďže konzorcium predstavuje administratívnu príťaž (Rado Katuščák) a podľa doterajších skúseností v oblasti knižníc je celkovo problematickým postupom (Alojz Androvič). Pri dosahovaní spoločných cieľov môže rovnako pomôcť spoločná výmena informácií (Ján Jurkovič), alebo ministerské siete (Jana Bahurinská).

Dodávatelia
CITeM malo stretnutie s česko-fínskou spoločnosťou Artio, ktorá vyvíja systém Museo24, ale bolo to len úvodné stretnutie. Zdeněk Lenhart ako ďalšiu možnosť popri spolupráci s miestnymi firmami uviedol zakúpenie zahraničného systém, ktorý by sme prispôsobili našim potrebám. Rada Katuščák nepriamo odpovedal ešte počas debaty tým, že treba vybrať českého alebo slovenského dodávateľa sofvérvého riešenia.

Na stretnutie bol prizvaný Róbert Sičák, zástupca spoločnosti EDICO, ktorá pre SNM vyvíja systém pre dokumentáciu muzeálnych zbierok CEMUZ a používateľský nástroj ESEZ. Sú vyvíjané na platforme Safe spoločnosti AIP, preto najprv načrtol stručnú genézu vývoja tohto softvérového nástroja, ktorý v súčasnosti používajú vo verzii Safe3. Jej prednosťou je otvorenosť architektúry, nezávislosť od proprietárnych systémov a podpora štandardov. Je zásadne odlišná od predchádzajúcej verzie Safe2, ktorá bola viazaná na jednu aplikáciu a jeden operačný systém (Windows).

Digitalizácia
Pre metodické usmerňovanie múzeí má CITeM v pláne realizovať sériu seminárov o digitalizácii pre jednotlivé oblasti. V UKB nemali pri realizácii projektov (WebArchiv a Digitization on Demand) v priebehu digitalizácie k dispozícii metodiku pre identifikáciu digitálnych objektov. CEMUZ speje k vytvoreniu jedného dátového centra, múzeá však záujem zatiaľ neprejavili. Možno až keď budú intenzívnejšie digitalizovať objekty pocítia, že potrebujú outsourcing pre archiváciu, aby sa mohli venovať svojim iným aktivitám.
Rado Katuščák pripomenul, že SNK chce v budúcnosti vybudovať veľkokapacitný digitálny archív pre účely uchovávania digitalizovaného kultúrneho dedičstva, ktorý by mal byť k dispozícii jednotlivým inštitúciám.

Sémantická interoperabilita
Jana Bahurinská nadhodila tému hierarchií v poliach, ktorú CEDVU potrebuje. DEMUS to umožňuje, knižničný štandard MARC, ktorý používa UKB hierarchie nepodporuje.
Erik Kriššák z UKB popísal aktuálny stav analýzy systémov a štandartov pre autority a konrolované slovníky. Pre vytváranie autorít skúmali možnosti Safe3 workflow modulu, tiež model Funcitonal requirements for authorities records (FRAR) a Cataloguing Cultural Objects (COOCCO). Z výsledkov analýz vyšlo CCO ako dobrý základ, tiež sa vytvoril základný model pre workflow modul - niekto navrhne pojem na autoritu, workflow to rozpošle mailom účastníkom, existujúce číselníky sa premenia na on-line databázy ku ktorým budú pristupovať členovia za jednotlivé inštitúcie – autority sa budú navrhovať a potom šéfom odobrovať. Rovnaký model by chceli použiť aj v CEMUZ, ako povedal Ján Jurkovič, mali by byť vytvorené konkrétne pracovné skupiny, ktoré sa tým budú zaoberať. V oblasti korporátnych, menných a geografických autorít treba pokračovať v začatej spolupráci s knižnicami.

Rozhranie
Rado Katuščák prezentoval prvý skeč modelu rozhrania pre správu zbierok v programe Visio. Cieľom je ideálny model rozhrania, kde treba dodržať zásady informačnej architektúry a GUI Windows – klávesové skratky. Podľa Jána Jurkoviča nie je v tejto fáze spolupráce otázka rozhrania až natoľko dôležitá, je to niečo, čo sa môže vždy zmeniť.

Záver
Bolo by dobré skupinu nazvať, aby sme mohli vystupovať voči ministerstvu ako pracovná skupina, ktorá sa môže uznať ako poradný orgán pre ministerstvo. Spoločný postup – financie z jedného zdroja, každý prispeje tým čim vie, cieľ: práca na portáli kultúry, stratégia digitalizácie kultúry.

Zapísal: Michal Čudrnák (cudrnak@sng.sk)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Príloha č. 1:

Informačný systém pre galérie SR

Témy:

Rozsah systému, etapizácia
Architektúra celkového riešena musí byť rozpracovaná tak, aby boli presne špecifikované dlhodobé ciele informatizácie oblasti a aby plánované aktivity boli systematicky a efektívne etapizované. Cieľový stav by mal
predstavovať ucelené, štandardné riešenie pre pamäťové inštitúcie, ktoré možno nazvať Content Management System alebo Digitálna knižnica SNG. Základné komponenty takéhoto riešenia sú (prvé tri sú uvedené napr.
aj v CCO, 2005, s. 25):
• Digital asset management system
• Collection management system
• Cataloguing tool
• ďalej: Enterprise Portal Infrastructure, Enterprise Search System, Web Content Management, Document Management, Records Management, Business Process Management a pod.

Analýza informačných potrieb oblasti
• CCO, CDWA, CRM, Vyhláška MK SR O odbornej správe múzejných zbierkových predmetov, Štandard pre popis diel výtvarného umenia
• Analýza základných procesov - akvizície, evidencie, dokumetácie, katalogizácie a pohyb diela
• Podľa vzoru CCO treba Identifikovať a rozpracovať vzorové príklady katalogizácie s väzbou na rezortné, národné a medzinárodné štruktúry - riadené slovníky, tezaury a autority. Z analýzy musí vyplývať presná špecifikácia základných komponentov informačnej architektúry - Formuláre, Tabulatúry, Hierarchie a Fazety.

Analýza príbuzných sytémov
• Identifikácia, anlýza, porovnanie príbuzných systémov (CDS/ISIS, Edico SK – CEMUZ AIP Safe III Platforma, CITeM – DEMUS, Sefira – DAIMON, VTLS, SVOP – DAWINCI, Cosmotron – Advanced Rapid Library, GallerySystems – Gallery systems, …)
• Identifikácia a analýza realizovaných sytémov na báze CRM, CCO (Napr., Museo24.fi, Fiske Kimball Fine Arts Library, University of Virginia ... )
• Inšpirácia, kompatibilita a väzba sytému na medzinárodné, národné a rezortné systémy European Culture Portal, The European Library, Štátny informačný systém SR, Portál kultúry, Slovenská digitálna knižnica, Digitálny archív rezortu kultúry.

Návrh systému
• Architektúra systému - Informačná architektúra, Architektúra technickej infraštruktúry
• Etapizácia, identifikácia, klasifikácia požiadaviek pre VO etapa 2006
• Navrhnutý model musí byť vytvorený z podstaty veci a z charakteru, intuitívnosti, obsažnosti, presnosti a dynamiky používateľa. Model nesmie byť deformovaný technológiami a jeho architektúra musí byť presne rozpracovaná do takej miery, aby sa zabránilo experimetovaniu a laborovaniu počas implementačnej etapy.

Systémová integrácia, Projekt manažment
Spoločný postup pri jednaní s dodávateľom implementačných a prevádzkových služieb.

Späť