Poriadok PSI

Návrh

Organizačný a rokovací poriadok
Pracovnej skupiny pre interoperabilitu

Predseda Rady ministra kultúry pre informatizáciu kultúry v súlade s Organizačným a rokovacím poriadkom MK - 885/2006/1610 zo dňa 1.2. 2006 vydáva Organizačný a rokovací poriadok Pracovnej skupiny pre interoperabilitu.

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Organizačný a rokovací poriadok Pracovnej skupiny pre interoperabilitu vymedzuje poslanie, úlohy, členstvo a organizačné a administratívne zabezpečenie činnosti Pracovnej skupiny pre interoperabilitu (ďalej len PSI) a jej zasadaní.

II. POSLANIE PSI

1. Pracovná skupina pre interoperabilitu je stálym iniciatívnym a poradným orgánom predsedu Rady ministra kultúry pre informatizáciu.

2. Pracovná skupina je orgán so špeciálnou pôsobnosťou pre oblasť interoperability informačných systémov s decentralizovaným prístupom.

III. ÚLOHY PSI

K hlavným úlohám PSI patri:

- uplatňovať Národný rámec pre interoperabilitu v kultúre,
- vytvárať podmienky pre úspešné zvládnutie zavádzania interoperability do informačných systémov v rezorte kultúry,
- zabezpečovať koordináciu a kooperáciu inštitúcií rezortu kultúry v oblasti informačných systémov – interoperabilite,
- riešiť obsahovú, technickú a organizačnú časť interoperability heterogénnych informačných systémov v kultúre,
- tvorba taxonómie a ontológie kultúry Slovenska.

IV. ČLENSTVO

1. Členmi PSI sú zástupcovia týchto organizácií:

Literárne informačné centrum,
Pamiatkový úrad SR,
Slovenská národná galéria,
Slovenská národná knižnica,
Slovenské centrum dizajnu,
Slovenské národné múzeum,
Slovenský rozhlas,
Slovenský filmový ústav,
Univerzitná knižnica v Bratislave.

2. Členov PSI písomne menuje a odvoláva vedúci PSI na základe návrhu spolupracujúcich organizácií.

3. Vedúcim PSI je generálny riaditeľ Univerzitnej knižnice v Bratislave. Vedúci zastupuje skupinu navonok a zodpovedá za jej činnosť predsedovi Rady ministra kultúry pre informatizáciu kultúry. V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje tajomník.

4. Členstvo a funkcia v PSI je čestné a nezastupiteľné. Členstvo vzniká vymenovaním a zaniká zrušením služobného/pracovného pomeru člena s organizáciou, ktorú v skupine zastupuje, odvolaním člena na základe odporúčania pracovnej skupiny, smrťou, resp. zrušením PSI.

5. Účasť organizácie na činnosti PSI je dobrovoľná a vzniká na základe prihlásenia sa organizácie k účasti v pracovnej skupine.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV PSI

1. Vedúci skupiny:

- vedie rokovanie pracovnej skupiny,
- zodpovedá za činnosť PSI predsedovi Rady ministra kultúry pre informatizáciu,
- navrhuje doplnenie a zmenu členov PSI,
- v prípade potreby určuje oponenta alebo experta,
- informuje zodpovedného štatutára o riešeniach a postupoch práce skupiny,
- na podklade jednania PSI formuluje závery z jej rokovania,
- pripravuje plán PSI a finančné návrhy na rozvoj interoperability informačných systémov,
- schvaľuje písomný zápis z rokovania PSI.

2. Tajomník PSI:

- počas neprítomnosti vedúceho PSI zastupuje v celom rozsahu jeho práv a povinností - okrem práv, ktoré si vedúci vyhradí len do svojej kompetencie,
- zabezpečuje vypracovanie oponentských posudkov,
- zhromažďuje dokumentáciu, resp. návrhy a podklady,
- vyhotovuje písomný záznam z rokovania PSI a zabezpečuje jeho doručenie.

3. Člen PSI:

- tvorí materiály a podklady v rámci určenej kompetencie,
- zúčastňuje sa na zasadnutí PSI,
- vyjadruje sa k prerokúvaným materiálom a navrhovaným uzneseniam.

VI. ORGANIZAČNO - ADMINISTRATÍVNE ZABEZPEČENIE PRACOVNEJ SKUPINY

1. Za vecnú správnosť a úplnosť posúdenia prerokovávaných materiálov zodpovedá vedúci PSI.

2. Rokovanie PSI vedie jeho vedúci, počas jeho neprítomnosti tajomník skupiny.

3. PSI je uznášania schopná, ak sú na jej zasadnutí prítomní najmenej štyria jej členovia.

4. PSI zasadá pravidelne minimálne raz za šesť mesiacov, alebo v prípade potreby na základe rozhodnutia vedúceho PSI, alebo predsedu Rady ministra kultúry pre informatizáciu kultúry.

5. Výkonným a organizačným orgánom PSI je oddelenie systémovej integrácie Univerzitnej knižnice Bratislava(ORK), ktoré vedie celú agendu. Funkciu sekretariátu skupiny zabezpečuje sekretariát UKB/ORK.

6. Odbor systémovej integrácie UKB skupiny organizačne zabezpečuje plnenie záverov prijatých PSI. Podľa pokynov vedúceho PSI zabezpečuje podklady na nasledujúce rokovanie skupiny.

7. Komunikačným kanálom členov skupiny a prostriedkom pre zabezpečenie sémantickej interoperability informačných systémov v rezorte kultúry je webová stránka http://interopreabilita.kultury.sk

VII. HARMONIZAČNÉ CENTRUM

Tvorbu taxonómie slovenskej kultúry koordinuje harmonizačné centrum, ktorého gestorom je PSI.

Úlohy harmonizačného centra:

1. koordinačná a informačná činnosť voči zriaďovateľovi - MK SR,
2. koordinácia tvorby odvetvových slovníkov, riešenie prienikových oblastí (geografia, materiály, časové obdobia koordinácia homoným a synoným),
3. programové a technické zabezpečenie činnosti informačných systémov pre sémantickú interoperabilitu,
4. metodická pomoc pre činnosť kompetenčných centier,
5. tvorba a prevádzkovanie web sídla pre interoperabilitu,
6. návrhy na spoločné postupy v rámci interoperability informačných systémov v rezorte kultúry.

VIII. KOMPETENČNÉ CENTRÁ

1. Kompetenčnými centrami pre tvorbu taxonómie slovenskej kultúry sú jednotlivé organizácie MK SR v súlade s vymedzenými oblasťami pôsobnosti uvedenými v ich zriaďovacích listinách.

Poradie Názov Gestorstvo
1. Divadelný ústav Divadelná kultúra
2. Hudobné centrum Hudobná kultúra
3. Literárne informačné centrum Pôvodná literárna tvorba, slovenská literárna tvorba
4. Pamiatkový úrad Ochrana pamiatkového fondu
5. Slovenské centrum dizajnu Oblasť dizajnu
6. Slovenský filmový ústav Filmové umenie, kinematografická kultúra
7. Slovenská národná galéria Výtvarné umenie
8. Slovenské národné múzeum Múzejníctvo
9. Univerzitná knižnica Univerzálna vedecká knižnica, multifunkčné kultúrne centrum

2. Úlohy kompetenčných centier sú nasledovné:

a) tvorba odvetvových slovníkov,
b) tvorba terminológie,
c) budovanie a udržiavanie slovníkov,
d) používanie slovníkov v informačnom systéme,
e) prenášanie integračných prvkov do vlastných systémov,
f) koordinačná úloha pre sieť jednotlivých inštitúcií: múzeá, galérie,
g) prispievanie do web stránky pre interoperabilitu,
h) konzultácie.

IX. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Zmeny a doplnky Organizačného a rokovacieho poriadku PSI odporúčané vedúcim skupiny schvaľuje predseda Rady ministra kultúry pre informatizáciu kultúry.

X. ÚČINNOSŤ

Tento organizačný a rokovací poriadok nadobúda účinnosť ... októbra 2006

Späť