Kompetenčné centrá MK SR pre interoperabilitu

Na základe prvého zasadania pracovnej skupiny pre interoperabilitu informačných systémov v rezorte kultúry dňa 27. 6. 2006 v Univerzitnej knižnici zástupcovia UKB aj jednotlivých organizácií navrhli zriadenie harmonizačného centra a kompetenčných centier pre sémantickú interoperabilitu - tvorbu taxonómie. Prítomní sa zhodli na výhode koordinácie a kooperácie v tejto oblasti a na gestorstve jednotlivých inštitúcií pre taxonómiu v oblasti, ktorej má inštitúcia celoslovenskú pôsobnosť definovanú v zriaďovacej listine.

Návrh kompetenčných centier z pohľadu garancie hlavných oblastí kultúry: divadlo, dizajn, film, výtvarné umenie, hudba, literatúra, múzeá, pamiatky, knižnice.

Poradie Názov Gestorstvo Vznik Zákon Zriaďovacia listina
1. Divadelný ústav Divadelná kultúra 1.1.1969 1.1.2005
2. Hudobné centrum Hudobná kultúra 15.8.1970 30.8.2005
3. Literárne informačné centrum Pôvodná literárna tvorba, slovenská lit. tvorba 1.7.1995 15.6.1999
4. Pamiatkový úrad Ochrana pamiatkového fondu 1.4.2002 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu 1.4.2002
5. Slovenské centrum dizajnu Oblasť dizajnu 1.1.1991 30.6.2006
6. Slovenský filmový ústav Filmové umenie, kinematografická kultúra 1.1.1991 1.8.1998
7. Slovenská národná galéria Výtvarné umenie 29.7.1948 115/1998 o múzeách, a galériách 20.8.1999
8. Slovenské národné múzeum Múzejníctvo 24.4.1893 115/1998 o múzeách, a galériách 1.1.2003
9. Univerzitná knižnica v Bratislave Univerzálna vedecká knižnica, multifunkčné kultúrne centrum 1919 1.10.2005

Budovanie slovníkov pre jednotlivé oblasti kultúry.

Poradie Názov Gestorstvo Slovník
1. Divadelný ústav Divadelná kultúra
2. Hudobné centrum Hudobná kultúra
3. Literárne informačné centrum Pôvodná literárna tvorba, slovenská lit. tvorba
4. Pamiatkový úrad Ochrana pamiatkového fondu Slovník pre hnuteľné a nehnuteľné pamiatky
5. Slovenské centrum dizajnu Oblasť dizajnu Tematické heslá pre dizajn, stavanie fondu podľa tematiky dizajnu
6. Slovenský filmový ústav Filmové umenie, kinematografická kultúra
7. Slovenská národná galéria Výtvarné umenie Kontrolovaný slovník pre popis diel výtvarného umenia
8. Slovenské národné múzeum Múzejníctvo Číselníky CEMUZ
9. Univerzitná knižnica v Bratislave Univerzálna vedecká knižnica, multifunkčné kultúrne centrum

Úlohy kompetenčných centier:

* Tvorba odvetvových slovníkov
* Tvorba terminológie
* Budovanie a udržiavanie slovníkov
* Koordinácia tvorby odvetvových slovníkov, prienikové oblasti
* Prenášanie integračných prvkov do vlastných systémov
* Koordinačná úloha pre sieť jednotlivých inštitúcií - múzeá, galérie
* Prispievane do web stránky pre interoperabilitu
* Konzultácie

Úloha harmonizačného centra - Univerzitná knižnica v Bratislave:

* Koordinačná a informačná činnosť voči zriaďovateľovi - MK SR
* Koordinácia riešenia prienikových oblastí
* Programové a technické zabezpečenie činnosti systému
* Metodická pomoc - pre činnosť kompetenčných centier
* Tvorba a prevádzkovanie web sídla pre interoperabilitu
* Návrhy na spoločné postupy v rámci interoperability IS rezortu kultúry