Práca na preklade medzinárodnej normy ISO 21127

ISO 21127: 2006(E) Informácie a dokumentácia. Referenčná ontológia na výmenu informácií o kultúrnom dedičstve.

Táto medzinárodná norma bola preložená v priebehu roka 2007. Jej schválenie je vyvrcholením viac ako desaťročného vývoja práce Medzinárodného výboru pre dokumentáciu (CIDOC) Medzinárodnej rady múzeí (ICOM).
Práca na norme začala v roku 1996 v rámci pracovnej skupiny pre dokumentačné štandardy ICOM-CIDOC. V priebehu vývoja sa model stal známy ako "CIDOC Pojmový referenčný model" alebo CRM (z anglického Conceptual Reference Model).

Prvotným cieľom tejto medzinárodnej normy je ponúknuť pojmovú základňu pre sprostredkovanie informácií medzi organizáciami kultúrneho dedičstva, ako sú múzeá, knižnice a archívy. Táto medzinárodná norma je nástrojom, ktorý umožňuje porovnávať a harmonizovať rôznorodé a nekompatibilné informačné zdroje.

ISO 21127 je doménová ontológia pre informácie kultúrneho dedičstva. Je to formálna reprezentácia pojmovej schémy alebo „pohľad na svet“ podriadený databázovým aplikáciám a dokumentačným systémom, ktoré sa používajú v inštitúciách kultúrneho dedičstva. Je dôležité poznamenať, že táto medzinárodná norma má za cieľ objasniť logiku, ako inštitúcie kultúrneho dedičstva narábajú s faktografickými dokumentmi, nie je zamýšľaná ako normatívna špecifikácia toho, čo by mali dokumentovať. Hlavnou úlohou tejto medzinárodnej normy je umožniť výmenu informácií a integráciu heterogénnych zdrojov informácií o kultúrnom dedičstve. Umožňuje vytvárať sémantické definície a vysvetlenia určené na transformáciu rôznorodých, lokalizovaných informačných zdrojov do koherentných globálnych zdrojov, ktoré sú v inštitúciách na intranete alebo na internete.

Medzinárodná norma podporuje tieto špecifické ciele:

- Slúži ako všeobecný jazyk doménovým expertom a vývojárom informačných systémov pri formulácii požiadaviek.
- Slúži ako formálny jazyk pre identifikáciu všeobecného informačného obsahu v rôznych údajových formátoch, čiastočne na podporu pri zavádzaní algoritmov na automatizovanú transformáciu údajov z lokálnych do globálnych údajových štruktúr bez straty významu. Tieto transformačné algoritmy sú užitočné pre výmenu údajov, migráciu údajov zo starších systémov, ich integráciu, a pre sprostredkovanie heterogénnych zdrojov.
- Ako globálny model základných tried a ich vzťahov podporuje formuláciu združených dotazov v integrovaných zdrojoch.
- Ako príručka odporúčaní pre pojmové modelovanie podporuje vývojárov informačných systémov.

CRM ontológia je vyjadrená ako séria vzájomne súvisiacich pojmov s ich definíciami. Táto prezentácia je podobná tej, ktorá sa používa pri tezauroch. Napriek tomu, ontológia nie je určená ako terminologický štandard a neposkytuje definície termínov, ktoré sa používajú ako údaje v dokumentácii kultúrneho dedičstva. Model tvorí 80 tried a 130 jedinečných vlastností. Nemá snahu vyjadriť dedenie vlastností podtriedami v hierarchii tried (to by požadovalo deklaráciu niekoľko tisíc vlastností oproti 130). Avšak, táto definícia obsahuje všetky potrebné informácie na odvodenie a automatické generovanie úplnej deklarácie všetkých vlastností, vrátane dedených vlastností.